Previous Image | Asia Week New York | Next Image

Galerie Alexis Renard

Iznik Tile
Turkey
Circa 1575
25 by 27cm

all text, images � Galerie Alexis Renard

 

Previous Image | Asia Week New York | Next Image