previous image | Main Exhibition | next image

Bhutia Girl
vintage albumen print
1880s
7.9 x 11
Thomas Parr

all text & images © Anahita gallery


previous image | Main Exhibition | next image