Enlarge Image

The Xi Xia Legacy in Sino-Tibetan Art of the Yuan Dynasty

  • click on the image to enlarge | click on the Expand icon upper left to enlarge further
    click Esc to close and return to this page

Fig 31.
A Buddha figure,
excavated in Khara Khoto area, 12th -13th century, Xi Xia Empire,
gilded copper alloy, 39.5 cm.
Inner Mongolia Museum, Huhehaote, China (after Xixia Yishu Tang Xiaofang Zhubian, Xixia Bowuguan Bian. Yinchuan: Ningxia Renmin Chubanshe, 2003, 2003: 166).