previous image | Mysterious Pavilion 2 main article | next image

Mysterious Pavilion 2, The wonder continues
by Raja Deekshithar

Shri Cintamani Vazhittunai Vinayakar on the Chingleput-to-Kanchipuram road: Pavilion next to the Vinayaka shrine.
16th century?
Granite

Photo by Raja Deekshithar, February 2010.


previous image | Mysterious Pavilion 2 main article | next image