Enlarge Image

Shiva's karanas in Thiruvadigai; Kailasha and the home of Tripurankata

Fig. 7: Karana karihasta (87), East gopuram of the Shiva Nataraja temple in Chidambaram.
Granite
Shiva Nataraja temple, Chidambaram
Chola dynasty, 13th century
Appx. 50 cm high

December 2010, R Kandhan Raja Deekshithar, Jayakumar Raja Deekshithar , Sankar Raja Deekshithar, Liesbeth Pankaja Bennink.