Prev ||
|| Next

Tang coin
Qian Yuan Chong Bao
Qian Yuan reign period (758-60)
2.5cm in diameter

(after Han Wei, Famen Temple, Shaanxi Tourism publishing, 1994, page 63)

© Han Wei