Khokana Navadurga: priest sitting under Hanuman mask